Spìele

Feriespàss: e Heftel fer bombischi Ferie ze verbrìnge!

’s Sprochàmt Elsàss-Mosel bietet spielerischi Heftle àn, fer g’fìtzti Momante mìt de Kìnder ùf Elsassisch ze verbrìnge. Ìn denne Heftle gìbt’s vùn àllem: Baschelstùnd, Lieder, Rezapter, Moleréie ùn Bìlder-Wortschàtz.
appli lingue vive en alsacien

Appli "Lingue Vive"

D’ Ànwandùng Lingue Vive ìsch vùm Verein gegrìndt worre, wie de salwe Nàmme troet. D’erscht Üssgàb ìsch fer d’korsische Sproch entwìckelt worre, ùn jetz gìbt’s se äu ùf Elsassisch.
D’Ànwandùng Lingue Vive ìsch wie e Bìlderbuech ùfgeböie ùn nooch verschiedene Kàtegorie geordnet.
’s Kìnd wählt e Bìld üss ùn kànn d’rnoh ’s pàssende Wort heere, wie dezü g’heert.
’s Spìel ìsch dréisprochig: Elsassisch – Frànzeesch – Anglisch.
Wàs bsùndersch g’fìtzt ìsch, ìsch àss es zwëi Vàriànte gìbt: eini fer’s Ùnterlànd ùn e ànderi fer’s Owerlànd.
Mìr kànn sogàr d’Ànwandùng gànz individüell g’stàlte ùn sini eijene Vàriànt vùm Wort ùfnamme.
’s Schrìftliche ùn ’s Mìndliche sìnn vùm Adrien Fernique (ìnger ànderem Ìwwersetzer vùn Pippi Langstrùmpf ùn Autor vùm Bàbbelbuech) ùn vùn d’r Bénédicte Keck (ìnger ànderem Ìwwersetzere vùm Mondmannele vùm Tomi Ungerer ùn vùm Mini-Wolf vùm Philippe Matter).
D’Ànwandùng koscht nix ùn es gìbt ken Reklàm dìnne.
De Verein Lingue Vive empfìehlt, àss m’r d’Ànwandùng ìm Fàmìliekreis benùtzt ùn àss m’r dezü rìchtichi Bìlderbìecher last.

Marionettle zuem Baschle

’s Elsassische Sprochàmt stellt éich e Baschel-Zettel ùn Schàblone zer Verfìjùng, fer éieri eijene Marionettle vùm Mimi ùn vùm Leo ze baschle.

Üssmole

Zwei Üssmolbìlder steht éich ’s Sprochàmt zer Verfìjùng. Ùff einem sìnn ’s Mimi ùn de Leo ìm Wàld ùn ùffem àndere sìnn se ùffem Marik. D’Sandrine Thommen het se gemolt.
Ìhr kenne äu dréi ànderi Üssmolbìlder mìt lùschtige Tìerle rùnterlàde.
coloriages