Erwàchseni ùnterrìchte

Wànn ìhr Elsassisch-Ùnterrìchte fer Erwàchseni ùff d’Bein welle stelle, kànn éich ’s Elsassische Sprochàmt debi halfe, éich üsszebìlde, fer Erwàchseni ze ùnterrìchte. Warrikzìj, fer éiri Ùnterrìchte pädàgogisch ze rìschte, wùrd éich äu àngebotte.

Üssbìlder-Üssbìldùng

’s Elsassische Sprochàmt bìet éich Üssbìlder-Üssbìldùnge àn, fer ze lehre, wie mìr Erwàchseni Elsassisch lehrt. Dìe Üssbìldùnge düre e gànzer Doe ùn ware vùn de Projaktleitere vùm Sprochàmt odder vùn àndere Fàchlitt ànimìert. Sie koschte nix ùn sìnn fer àlli offe, wie gànz guet Elsassisch kénne ùn wie Elsassisch welle ùnterrìchte.

D’erscht Üssbìldùng heisst „Wie ànimìert mìr e Elsassisch-Ùnterrìcht“ ùn het àls Zìel, sich d’Grùndkanntnisse ànzeeijne, fer Erwàchseni ze lehre.

Ànderi Üssbìldùnge ware àngebotte, ìwer verschìedeni Theme ùn nooch de Wìnsch ùn de Erwàrtùnge vùn denne, wie d’erscht Üssbìldùng gemàcht hàn, sowie :
- pràktischi Warrikstätt (Stùnde mìtnànder ùffböie, gstellti Sitüàtione);
- d’Gschìcht vùm Elsàss ùn vùm Elsassische;
- Elsassisch schriwe (Elsassisch schriwe mìt de Gràfie ORTHAL).

Zü denne Üssbìldùnge, wie komplemantär sìnn, kénne sich d’Litt ànmalde, wie d’erscht Üssbìldùng bsuecht hàn odder jedi Parson, wie gànz guet Elsassisch kànn ùn Erfàhrùng ìm Lehrbereich het.

Warrikzìj fer Elsassisch ze ùnterrìchte

Ìhr duen Elsassisch ùnterrìchte ùn brüche nìtzlichi Referanze fer ìhri Ùnterrìchte ze rìschte ùn ze ànimìere ?
Ìn denne Dokümanter fìnde-n-ìhr Titel vùn Bìecher, Schàllplàtte ùn Filme fer Groß ùn Klein...