Wo kànn mìr Elsassisch lehre ?

Elsassisch-Ùnterrìchte

Elsassisch-Ùnterrìchte ware ìm gànze Elsàss àngebotte, egàl wie àlt ìhr sìnn odder wie guet ìhr Elsassisch kénne. Dodùrrich kànn e jeder d’Grùndkanntnisse vùm Elsassische lehre odder sich verbessere.

Mìt dëre Lischt vùn de Elsassisch-Ùnterrìchte kénne-n-ìhr Kontàkt mìt Vereiner ìn éirer Gejjed ùffnamme: