Elsassisch lehre ùn witterschgann: wàs fer e Pläsìer

Websitt vùm Elsassische Sprochàmt entwìckelt

Sini Sproch witterschgann

D’Àntworte ùff d’Fröje, wie sich d’Eltere ùn d’Fàmìlie àls stelle, ìwers Witterschgann vùn de Sproch ìn de Kìnder.

Interàktivi Sprochekàrt

D’Vìelfàlt vùn de Sproch ìsch do ze entdecke, dùrrich e interàktivi Kàrt: Mùschtersatz zuem Horriche fer d’Üsssproche ze vergliche.

Fer d'Kìnder

Idee ùn Ressource fer sìnge, spìele, lase, horriche ùn Gspàss hàn ùff Elsassisch mìt de Kìnder. Rotschlaj ùn Warrikzìj, fer Elsassisch-Warrikstätt ze ànimìere.

Lehre ùn ùnterrìchte

Lischt vùn de Elsassisch-Ùnterrìchte, Lehr-Warrikzìj, Wérterbuech ùn Wortschàtz ùff Internet... Do fìnde-n-ìhr ’s Notwandiche, fer Elsassisch ànfànge ze lehre odder ìhri Kanntnisse ze verbessere. ’s Elsassische Sprochàmt begleit éich äu, fer Erwàchseni Elsassisch ze ùnterrìchte.

Gspàss hàn ùff Elsassisch

Digitàlànwandùnge ùn Filme, fer noch meh ze entdecke ùn sich debi ùnterhàlte.

Fer wittersch ze gehn

A skateboard
A book on a table
A skateboard