Wérterbìecher ùn Wortschàtz ìm Internet

Wérterbìecher

De elsässisch Dico
De „Elsässich Web Diktionnair“ ùmfàsst 3333 àlldajlichi Wérter vùm Elsassische mìt ìhre Rachtschriwùng ùn Üsssproch.
Dìe Websitt vùm Raymond Bitsch, ìn Zàmmeàrweit mìtem Raymond Matzen, ìsch ìm Ràhme vùm Friehjohr fer unseri Sproch 2007 ìns Lawe geruefe wùrre.
Sie ìsch vùm Ami Hebdo entwìckelt wùrre.
Elsässisches Wörterbuch
Wörterbuch der elsässischen Mundarten. Bearbeitet von Ernst Martin und Hans Lienhart. 2 Bände. Straßburg 1899-1907. [Nachdruck Berlin/New York 1974].
's Elsassischa Wärterbüach
Ìwer 13 000 Wérter, wie de André Nisslé ùffgelischtet het, sìnn ìn dam Buech ze fìnde ùn sogàr vùm Frànzeesche ìns Elsassische (Nìdderàlemànnisch) ùn vùm Elsassische ìns Frànzeesche.

Wérterbìechle Frànzeesch-Elsassisch

’s Elsassische Sprochàmt brìngt regelmaßi frìschi Band rüss vùn de Wérterbìechle-Sàmmlùng, jedesmol ìwer e Themà vùm Àlldoe. Dìe Bìechle sìnn nìt ùnbedìngt vollstandich àwer gann sich vor àllem àls pràktisch üss ùn rìchte sich àn àlli, wie ’s Elsassische (wìdder) entdecke welle.

Sie kénne äu ùff de Websitt vùm Sprochàmt rùntergelàde ware. .
Mànichi kànn mìr äu ìnere Audioversion heere odder dùrrich Internet bstelle.

's Auto's BierKommissione màcheritte, ritte, RossFüessbàllWàs brücht m’r im Elsàss's BuechG'sùnd ùn mùnterNooch em Raje schiint d' Sunnd' Nàtür's Werikzej vùn de Hàndweriker vùn gescht ùn hitFisch un FischerWenn d'r Storich g'kùmme ìschUnser Àpotheker's VeloVun de Rawe züem Win

Chronik „Mission Elsassisch“ ùff France 3

D’Chronik Mission Elsassisch ìsch e originàli Elsassisch-Lektion ìm gànz kleine Formàt. De Pierre, e jùnger ùn dynàmischer Moderàtor, brücht nìt emol e Minütt, fer e Wort odder e Üssdrùck ùnter d’Lùp ze namme. Wérter, wie ùffem Bildschìrm erschine, duen sini Vorstellùng erganze.

Sandùng „Ùn so wittersch“ (ùsw) vùm Sprochàmt

„Ùn so wittersch“ ìsch e Wùchesandùng, wie 5 Minütte dürt ùn wie 2014 vùn Alsace20 ìwertroeje wùrre ìsch, fer de 20. Johresdoe vùm Elsassische Sprochàmt

Sie ìsch ìn 3 Rübrike geteilt:
- „Ùn wàs ìsch dìss?“ Lehre Wérter üssem elsassische Wortschàtz ìwer verschìedeni Theme
- „So bombisch!“ Tipps, Kìnschtler, Verànstàltùnge, Festival,... entdecke d’elsassische Bühn (wìdder).
- „Wàs gìbt's nejes?“ Agenda, Àktüàlitäte, wàs gìbt’s dann Néies ùff Elsassisch ?

E Sandùng fer àlli, wie de Pierre Nuss ùn d’Céleste Schaeffer moderìere. Beidi erfrìsche ùn ernéiere d’elsassische Medielàndschàft !

Chronik „So frech“ ìn de Néischte Noochrìchte / Dernières Nouvelles d‘Alsace

Dìe Rübrik, wie ’s Elsassische Sprochàmt verfàsst, erschint jede zweit Sùnndi ìn de regionàle Zittùng Néischte Noochrìchte (Dernières Nouvelles d’Alsace).

Dìnne gìbt’s e bìssele vùn àllem ùn ìmmer e bìssele Frechheit, dann ùnseri rewellisch ùn üsserordentlich Mamema màcht üssem àlldajliche Lawe e rìchtiges Erlabnis!

Elsassisch ùn Frànzeesch ware gemìscht, fer d’scheene Klang ùn de Richtùm vùm Elsassische (wìdder) ze entecke.
Zü jedere Chronik gìbt’s e Wortschàtz-Lischt, wie se fer àlli verstandlich màcht, eb mìr Elsassisch kànn odder nìt.

Chronike ùff France Bleu Elsàss

logo France Bleu Elsass
„La leçon d’alsacien“ vùn de Huguette Dreikaus
Horriche wìdder d’Chronike vùn de Huguette Dreikaus, wie jedi Wùch Lìecht ùff e néis Wort ùff Elsassisch gebrocht het.
„L'Alsacien, mot à mot“ vùn de Danielle Crévenat-Werner
D’Danielle Crévenat-Werner, àls berìehmti Sprochwìsseschàftlere, erklärt d’Harkùnft vùn de elsassische Wérter.

vùm Maandi bis Friddi àm 10.55 ùff france bleu elsass ùn Podcasts