Sìnge

CD „Sìnge mìt ! Chansons en platt pour les enfants“

Singe mit
D’r zweite Bànd vùn de Kollektion Hesch mi gheert?! heisst Sìnge mìt ! ùn bietet 30 Lieder ùf Plàtt àn, vùn verschiedene Gejende ùn verschiedene Kìnschtler üss d’r Mosel : d’r Didier ùn d’r Hervé Atamaniuk (Schaukelperd), d’r Charly Damm, d’Romy Grandgenet, d’r Roland Helm, d’r Alain Kermann, d’r Ralf Kilburg, d’r Henri Kleren, d’r Peter Michels, d’r Jo Nousse ùn d’r Elvis Stengel.
Mànichi Lieder wäre vùn Schieler üss Kirsch-lès-Sierck, Launstroff, Manderen, Merschweiller, Montenach, Ritzing, Rustroff ùn Sierck-lès-Bains gsùnge.

Zuem CD gìbt’s e Heftele mìt àlle Texte. Ìhr kenne d’Ìwwersetzùng ùf Frànzeesch do ùnte erùnterlàde.

CD „Mìr sìnge mìtnànder! Chansons en alsacien pour les enfants“

’s Elsassische Sprochàmt bìetet e Kompilàtion mìt 15 Titel ùff Elsassisch àn. Dìe Lìeder sìnn vùn Kìnschtler gschankt wùrre, ùnter de berìehmschte ùn tàlantìertschte, wie ìm Elsàss ùfftratte: de Jean-Pierre Albrecht, de Gérard Dalton, de René Egles, de Nicolas Fischer, d’Isabelle Grussenmeyer, d’Léopoldine HH, de Serge Rieger, de Roger Siffer, de Matskat.

D’Inschtrümantàlversione ùn e Bìechel mìt àlle Lìedertexte sìnn äu ìnbegrìffe.

Ànimàtionszettel kénne-n-ìhr äu do ùnte fìnde.

„Lìedle fer jùngi Ehrle“ : Lìeder üssem Elsàss ùn üss d’r Mosel fer kleini Kìnder

compilation de chansons d'éveil en langues régionales d'Alsace et de Moselle
Die Müsik-Kompilàtion ìsch vùm Sprochàmt prodüziert worre ùn bietet 13 Lìeder ùf Elsassisch, walsch, plàtt, yiddish ùn sinti àn.
Verschiedeni Kìnschtler üss de regionàle Bühn hàn dràn mìtgewìrrikt, ùnter ànderem àrich bekànnti : Evelyne Delacote, René Egles, Nicolas Fischer, Isabelle Grussenmeyer, Matskat, Serge Rieger, Astrid Ruff, Gaël Sieffert, Clémentine Trolong-Bailly, Charlotte Vix, Di Mauro Swing, Hopla Guys ùn Schaukelperd.
Ùnter d’r kìnschtlerische Leitùng vùm Matskat ùn vùm Jean-François Untrau sìnn Lìeder ìm Frìehjohr 2021 ìme Stüdio ùfgenùmme worre.
Ebb se néji Lìeder gschrìwwe hàn odder tràditionelli Lìeder ùfgfrìscht hàn, hàn d’Kìnschtler ìm Repertoire vùn de Kìnderlìeder e prima néier Schwùng gann. Ebb Bùbbele odder Babbeba, kànn m’r die Lìeder egàl mìt wellem Àlter geniesse!

D’Texte – wie-n-ìhr do ùnte erùnterlàde kenne – sìnn äu ùf Frànzeesch ìwwersetzt worre.

Àlli Lìeder kenne-n-ìhr ùffem Youtube-Sander vùm OLCA fìnde ùn äu ùf àlle Online-Heerplàttforme. Es gìbt sogàr e Karaoke-Version wànn ìhr ùf’s Piktogramm vùn de Ùntertitel ùf Youtube klicke.

Schlooflìedle „Lìedle zuem Träime"

Cd de berceuses en alsacien
Die Schàllplàtt wùrd vùm Sprochàmt vereffentlicht. Verschiedeni elsassischi Kìnschtler gann de elsassische Schlooflìedle e néier Schwùng. Ejer Bùbbele wùrd gànz gemietli kenne inschloofe ùn d’Eltere ware sich ùf d’verschiedene Sprochvàriànte frëie.
Sìnn debi : d’r Jean-Pierre Albrecht, d’r Nicolas Fischer, d’r Matskat, Geranium, d’Hopla Guys, d’r Roger Siffer, d’Wàldteifel, d’Isabelle Grussenmeyer, d’Liselotte Hamm et d’r Jean-Marie Hummel.

Reimle ùn Fìngerspìeler

Do sìnn 15 vùn de bekànntschte Reimle ùn Fìngerspìeler, wie ìhr mìt éiere Kìnder sìnge ùn mìt Geschte noochmàche kénne.
Dìss ìsch de Düme
Storich, Storich
Es ìsch emol gsìnn
Mäh, mäh, Hämmele mäh
Ìch ùn dü ùn’s Mìller’s Küh

Ritti Ritti Ressle

Reihe Reihe Rose
(nìederàlemànnisch)
Reihe Reihe Rose
(fränkisch)
Gügück ìm Tànnewàld
Wàs ? De Hàs
’s Mannala geht d’Staga uffa
Schalle nìt àn zallere Schall
ABC D’Kàtz lìejt ìm Schnee
Hopsa Liesala lìpf di Füass
Aïe Bubbel aï die Bredala sì güet
Fiire-roti Bliemele

Müsik fer d’Kìnder

’s Elsassische Sprochàmt bìet e Bibliogràfie mìt Bìecher ùn Schàllplàtte fer Kìnder àn, wie ìhr ìn Buechhàndlùnge fìnde kénne.
Entdecke e Üssschnìtt vùm Buech „Maikäfer fliej“ vùm René Egles, gezeichnet vùm Raymond Piela ùn ìm Verlàà EMA erschùnne.

Chrischtkind kumm in unser Hüs
Vùm René Egles
Erschti Stroph : tràditionell
Zwëiti Stroph : Astrid Meyer