Sìnge

CD „Mìr sìnge mìtnànder! Chansons en alsacien pour les enfants“

’s Elsassische Sprochàmt bìetet e Kompilàtion mìt 15 Titel ùff Elsassisch àn. Dìe Lìeder sìnn vùn Kìnschtler gschankt wùrre, ùnter de berìehmschte ùn tàlantìertschte, wie ìm Elsàss ùfftratte: de Jean-Pierre Albrecht, de Gérard Dalton, de René Egles, de Nicolas Fischer, d’Isabelle Grussenmeyer, d’Léopoldine HH, de Serge Rieger, de Roger Siffer, de Matskat.

D’Inschtrümantàlversione ùn e Bìechel mìt àlle Lìedertexte sìnn äu ìnbegrìffe.

Ànimàtionszettel kénne-n-ìhr äu do ùnte fìnde.

Reimle ùn Fìngerspìeler

Do sìnn 15 vùn de bekànntschte Reimle ùn Fìngerspìeler, wie ìhr mìt éiere Kìnder sìnge ùn mìt Geschte noochmàche kénne.
Dìss ìsch de Düme
Storich, Storich
Es ìsch emol gsìnn
Mäh, mäh, Hämmele mäh
Ìch ùn dü ùn’s Mìller’s Küh

Ritti Ritti Ressle

Reihe Reihe Rose
(nìederàlemànnisch)
Reihe Reihe Rose
(fränkisch)
Gügück ìm Tànnewàld
Wàs ? De Hàs
’s Mannala geht d’Staga uffa
Schalle nìt àn zallere Schall
ABC D’Kàtz lìejt ìm Schnee
Hopsa Liesala lìpf di Füass
Aïe Bubbel aï die Bredala sì güet
Fiire-roti Bliemele

Müsik fer d’Kìnder

’s Elsassische Sprochàmt bìet e Bibliogràfie mìt Bìecher ùn Schàllplàtte fer Kìnder àn, wie ìhr ìn Buechhàndlùnge fìnde kénne.