Lase, horriche, lueje

Buech „’s Mimi ùn de Leo“

Dìs Buech, wie ’s Elsassische Sprochàmt ànbìet, rìchtet sich àn d’Kìnder vùn 2 bis 6 Johr. Dìnne gìbt’s e dréisprochichi Bìldergschìcht (Elsassisch, Frànzeesch, Stàndàrdditsch) ùn Àktivitäte zuem Spìele ùn zuem Entdecke. De Text ìsch vùn de pädàgogische Kommìssion vùm Sprochàmt verfàsst ùn ìwersetzt wùrre (Christiane Friedrich, Paul Meyer, Léon Daul, Jean-Marie Friedrich, Robert Mazerand, Yves Rudio). D’Bìlder sìnn vùn de Sandrine Thommen gemolt wùrre, wie vùn de Kùnschtgewarbschuel vùn Stroßbùrri diplomìert ìsch.
Der erschte Bànd gìbt’s äu ùf walscher Sproch. Er ìsch ùf Urbàcher Walsch vùm Claude Jacques ùnem Gilbert Michel ìwwersetzt worre, ùf Zaller Walsch vùm Jean-François Million ùn ùf Màrkìrricher Walsch vùm Jean-Paul Patris.

’s Mimi ùn de Leo lase ùn horriche

Buech „’s Mimi ùn de Leo gehn ìn d’Schuel“

Mìt dem zweite Bànd entdecke-n-ìhr d’néie Erlabnisse vùm Mimi ùn vùm Leo. De Text ìsch fer d’Kìnder vùn 6 bis 11 Johr geeijnet ùn ìsch vùn de pädàgogische Kommìssion vùm Sprochàmt verfàsst ùn ìwersetzt wùrre (Christiane Friedrich, Paul Meyer, Léon Daul, Jean-Marie Friedrich, Robert Mazerand, Yves Rudio). D’Bìlder sìnn vùn de Sandrine Thommen gemolt wùrre, wie vùn de Kùnschtgewarbschuel vùn Stroßbùrri diplomìert ìsch.

’s Mimi ùn de Leo gehn ìn d’Schuel lase ùn horriche

Bibliogràfie „fer d’Kìnder“

’s Elsassische Sprochàmt veréffentlicht e Bibliogràfie Fer d’Kìnder. Do dìnne sìnn elsassischi ùn/odder zweisprochichi ùn/odder dréisprochichi Bìecher ùn Schàllplàtte ùffgelischtet, wie ìn Buechhàndlùnge odder àndere Gschafter ze fìnde sìnn.

DVD „E Wànderùng ìn de Marle“

Mìt de DVD „E Wànderùng ìn de Marle“ làde éich ’s Sprochàmt ùn France 3 Alsace züeme spìelerische ùn pädàgogische Spàzìeràng ùff vìer Sproche in (Frànzeesch, Elsassisch, Stàndàrdditsch, Anglisch).
Tràditionelli sowie bràndnéji Gschìchtle ìm Schàttespìel ware éich begeischtere: ’s schlöie Gnom-Bìewele, De Essel vùm Bàschbarri, Rotkappele... 20 zäuberhàfti Marle fer sini Fàntàsie vùn klein àn fréi läufe ze lon.
Mìt de DVD gìbt’s e Bìechel (24 Sitte) mìt Bìlder ùn Texte, fer d’Marle mìt de gànze Fàmìli ze teile.
Regisseur: Léo Pue l
Prodüktion: Innervision ìn Zàmmeàrweit mìtem Elsassische Sprochàmt ùn Frànce 3 Alsace
Länge: ùngfahr 45 Minütte
Erschinùngsjohr : 2013
Wùrd ìn de große Gschafter ùn ùffem Internet verkäuft. Rìchtpriss : 15 Euro
Üsszìgg
De Mollert vum Lànd ùn s'Kätzel vùn de Stàdt
S Wìnzermädel ùn s Rawemannele
's schlöie Gnom-Bìewele
Rìtter Frìtz ùn de Dràche

Lehrsandùng „Stùmpele“

Stumpele
„Stùmpele“ – so nannt mìr e Kìnd mìt Zartlichkeit – ìsch äu e Lehrsandùng, wie sich àn d’Schìeler ùn àn d’Lehrer rìchtet àwer äu àn d’Fàmìlie.
Dìe Sandùng het ’s Elsassische Sprochàmt ìns Lawe geruefe ùn Canopé vùn de Àkàdemie vùn Stroßbùrri (ehmolicher CRDP) het sich ùm d’Regie bekìmmert. Dìe kleine Dokü-Sandùnge ànimìert de Stùmpele, d’klein Schnok, wie àlle weiss.
’s Zìel devùn ìsch, d’Kìnder mìt de Regionàlsproch vertröit ze màche ùn äu ìhr Interass ze wecke, fer ìhrer Üssdrùck ùn Wortschàtz richer ze màche. Fer dìs àlles nix besser, àls d’Walt ùn d’Owerrhin-Gejjed lùschti ùn labhàft ze entdecke.
D’Filme kànn mìr sich gràtis ùffem Youtube-Sander vùm Sprochàmt àngücke. E Websitt, wie de Sandùng gewìdmet ìsch, bìet de Lehrer e pädàgogischi Begleitùng ùff Elsassisch ùn Stàndàrdditsch àn.